Hướng dẫn khắc phục lỗi Cannot modify header information – headers already sent by trên cPanel

Câu hỏi thường gặp - Hướng dẫn cơ bản - Hướng dẫn về quản lý tập tin (Files) trên cPanel | July 29, 2016 | Leave a comment

Đây là một lỗi gây ức chế cho các webmaster vì sự không rõ ràng của nó

Khắc phục lỗi Cannot modify header information - headers already sent by trên cPanel

Khắc phục lỗi Cannot modify header information – headers already sent by trên cPanel

Để khắc phục lỗi Khắc phục lỗi Cannot modify header information bạn xem các cách sau:

Trường hợp 1: Tập tin php bị lẫn ký tự lạ hoặc khoảng trắng ở đầu:

Trường hợp này do khi chuyển host, khi modfiy file trong quá trình mã hóa có lỗi phát sinh , do bạn lỡ tay gõ vào hay do file đã bị ghi lên bất hợp pháp.

Khoảng trắng ở đầu file php

Ký tự lạ ở đầu file php

Gặp các lỗi này, trước tiên thì kiểm tra đơn giản bằng các trình soạn thảo như notepad, notepad++ xem có các ký tự lạ trong tập tin PHP không. Lưu ý là mở file lên bằng phần mềm trên window chứ không mở bằng trình editor trên host cPanel vì có thể nó chính là nguyên nhân gây ra lỗi.

+Trường hợp 2: Do vùng đệm của sever

Cách khắc phục:

ob_start(); ( chèn vào đầu file php, sau <?php )

ob_end_flush(); ( chèn vào cuối file php, trước ?>  )

– Gọi hàm ob_start(); ở đầu file, hàm ob_start() có tác dụng khởi động vùng đệm của server để chứa tạm thời nội dung echo (xuất) vào đó.
– Gọi hàm ob_end_flush(); ở cuối file, hàm ob_end_flush() dùng để đưa dữ liệu từ vùng đệm của server về lại phần nội dung.

+Trường hơp 3: Lỗi do cấu hình php.ini

Nếu bạn có quyền thiết lập file php.ini của server, hãy vào File manager:

Mở quản lý file Manager trong Cpanel

Mở quản lý file Manager trong Cpanel

Tạo file php.ini thiết lập lại thuộc tính:

 output_buffering= ON trong file php.ini

Related Posts

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *